P
Što je zgrada?
O“Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari” (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji). Zgrada se sastoji od stanova i drugih prostora te zajedničkih dijelova i infrastrukture zgrade.
Zajednički dijelovi zgrade su: krov, nosiva konstrukcija, pročelja. Infrastruktura zgrade se sastoji od: instalacije za dovod i odvod vode, dovod struje i plina u zgradu, dizala, antenski sustav. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u sustav upravljanja spadaju sve zgrade koje imaju više od tri vlasnika tako da na primjer, niz od četiri ili više spojenih garaža također spada u sustav upravljanja zgradama
P
Tko je suvlasnik zgrade?
OSuvlasnik zgrade je fizička ili pravna osoba koja u zgradi ima vlasništvo nad stanom ili nekim drugim prostorom.
Svi suvlasnici zgrade su glavni nositelji prava i obaveza iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Osnovna prava i obveze suvlasnika zgrade po Zakonu o vlasništvu i drugim pravnim stvarima su:
• izabrati ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade,
• izabrati upravitelja zgrade,
• izabrati izvršitelje redovnih i vanrednih poslova održavanja zgrade,
• odlučivati o provođenju redovnih i vanrednih poslova održavanja zgrade,
• sudjelovati u poslovima održavanja zgrade,
• provoditi i poštivati sva zakonska rješenja državne i lokalne uprave i samouprave koja se odnose na zgrade.
P
Tko je ovlašteni predstavnik suvlasnika?
OPredstavnik suvlasnika je jedan od suvlasnika koji predstavlja suvlasnike kod upravitelja zgrade te štiti interese suvlasnika kod upravitelja. Njega biraju suvlasnici većinom suvlasničkih dijelova, a njegov položaj, ovlasti i dužnosti uređuju se odlukama o poduzimanju poslova redovite uprave i izvanrednim poslovima odnosno međuvlasničkim ugovorom.
P
Tko je upravitelj zgrade?
O

Upravitelj zgradom je pravna ili fizička osoba, registrirana za poslove upravljanja, koja u ime i za račun suvlasnika upravlja zgradom na osnovu ugovora o upravljanju i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Upravitelja zgradom imenuju suvlasnici zgrada u kojima postoje tri ili više stanova ili drugih prostora različitih vlasnika, npr. poslovni prostori, drvarnice, garaže, …
Za kvalitetan rad upravitelja suvlasnici trebaju pripremiti potrebne uvjete i financijska sredstva.
Upravitelj izvršava naloge i poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade na osnovu zahtjeva suvlasnika putem ovlaštenog predstavnika a sukladno ugovoru o upravljanju i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugim Zakonima.

P
Što je pričuva suvlasnka?
O

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Člankom 90. definiran je pojam zajednička pričuva suvlasnika kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici stambene zgrade, odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju. Suvlasnici pričuvu uplaćuju na zaštićeni  račun koji se u tu svrhu otvara, a u skladu sa određenim godišnjim ili višegodišnjim programom upravljanja. Visina pričuve odredbom članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihova posebnoga dijela, godišnje.

Od 13.05.2020. na snazi je tako Podatak o etalonskoj cijeni građenja koja za primjenu u drugim propisima iznosi 6.000,00 kn/m2, te bi primjenom odredbe gore citiranog članka 380. Zakona, minimalni iznos zajedničke pričuve koji su suvlasnici dužni uplaćivati tako trebao iznositi 2,70 kn/m2 (6.000,00 kn x 0,54% : 12 mj).

P
Moramo li plaćati pričuvu?
O

Svi suvlasnici su prema mređuvlasničkom ugovoru dužni plaćati pričuvu bez obzira na to da li su potpisali međuvlasnički ugovor ili nisu. Ukoliko pojedini suvlasnik ne plaća pričuvu, zakonska obaveza upravitelja zgrade je da pokrene postupak prisilne naplate neplaćenog iznosa pričuve.

Niste našli odgovor na svoje pitanje? Nazovite nas na broj 095 5005 118

Rado ćemo Vam pomoći oko upita, nazovite nas ili pošaljte upit preko forme niže, bez obveze.